Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering!

9 oktober 2019

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering!

In het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek van 25 september 2019 is aangegeven dat er een belangrijke rol zou zijn weggelegd voor provincies. Logisch omdat provincies in de meeste gevallen het bevoegd gezag zijn voor de natuurvergunning op grond van de Wet natuurbescherming.
Over de wijze waarop de toestemmingsverlening weer zou worden vlot getrokken was het advies vaag. In de Kamerbrief van 4 oktober 2019 werd daaraan door het kabinet al meer richting gegeven. Vandaag zijn de Provinciale beleidsregels gepubliceerd waarmee de toestemmingverlening weer moet worden vlotgetrokken.

Toverwoorden  voor de korte termijn zijn daarbij interne saldering en referentiesituatie. Gedeputeerde Staten kunnen namelijk per 11 oktober 2019 namelijk weer natuurvergunningen verlenen waarbij gebruik is gemaakt van intern salderen. Daarvoor moet vastgesteld worden (vooraf zekerheid worden verkregen) dat de stikstofdepositie op de relevante delen van de ‘getroffen’ Natura2000 gebieden niet toeneemt ten opzicht van de referentiesituatie. Hoe dat werkt, is in het kort als volgt.

Wat is de referentiesituatie waarmee intern kan worden gesaldeerd?

Eerst moet de referentiesituatie vastgesteld worden waarmee wordt gesaldeerd. Bij de referentiesituatie gaat het om de situatie zoals neergelegd in een verleende en onherroepelijke natuurvergunning, of bij gebrek aan een natuurvergunning een op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming, zij het dat de laagst vergunde situatie vanaf de referentiedatum geldt. Wat de Europese referentiedatum voor een natura2000 gebied is, is praktisch ontsloten op de eveneens vandaag gepubliceerde lijst.

Een activiteit mag alleen worden ingezet voor intern salderen als de stikstofdepositie al was toegestaan in de referentiesituatie. Verder moet de activiteit onafgebroken aanwezig zijn geweest of zonder natuurvergunning hervat kunnen worden. Het gaat daarbij overigens niet altijd om expliciet vergunde situaties, waarvan die vergunning voor de interne saldering kan worden ingetrokken. In de beleidsregel is opgenomen dat toestemmingen die niet kunnen worden ingetrokken (omdat daaraan geen besluit ten grondslag), bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken als de feitelijke uitvoering van de oude activiteit wordt beëindigd.

Een voorbeeld. Om toestemming te krijgen voor een binnenstedelijke herstructurering (woningbouw) nabij een stikstof overbelast Natura2000 gebied kan worden nagegaan wat de stikstofdepositie van de oude (te slopen) situatie is. Vervolgens kan deze intern worden gesaldeerd met het nieuwe woningbouwproject. Bij gebruik van stikstofbeperkende duurzame technieken voor de bouw- en aanlegfase van het nieuwe woningbouwproject, zal aangetoond kunnen worden dat de stikstofdepositie relevante delen van de ‘getroffen’ Natura2000 gebieden niet toeneemt ten opzicht van de referentiesituatie. Dat voor de depositie vanwege de oude, te slopen woonwijk waarschijnlijk nooit een natuurvergunning is verleend, is geen noodzakelijke voorwaarde.   

De omvang van de (stikstof)ruimte waarmee mag worden gesaldeerd: feitelijk gerealiseerde capaciteit

Mede naar aanleiding van het advies van de commissie Remkes en de reactie van het kabinet daarop, hebben de provincies in de beleidsregels zeker willen stellen dat toestemmingsverlening voor nieuwe of gewijzigde initiatieven niet leidt tot toename van de stikstofdepositie. In dit verband geldt voor intern salderen geldt dat gesaldeerd mag worden met de feitelijke gerealiseerde capaciteit. Wat daaronder verstaan wordt, is in de toelichting op de beleidsregel visueel weergegeven en nader toegelicht. De visualisatie is hieronder aangevuld met de indicatie van intern salderen.

Niet gebruikte capaciteit is ruimte die feitelijk op enig moment (tijdelijk) niet gebruikt wordt, of nog niet gebruikt wordt (maar waarvan aantoonbaar wel gebruik gemaakt zal worden). Onbenutte ruimte is ruimte die niet gebruikt zal of kan gaan worden. Bij intern salderen mag gebruik gemaakt worden van niet gebruikte capaciteit.

Om concreet te bezien of intern salderen uitkomst biedt in een specifieke situatie moet verplicht gebruik gemaakt worden van Aerius.

Aan de slag!

De nieuwe beleidsregels zullen zonder twijfel weer tot nieuwe discussies leiden over de verenigbaarheid van de toepassing van de regeling met de Habitatrichtlijn. Daarover later meer. Maar voor nu bieden de beleidsregels intern salderen de (bouw)praktijk in ieder geval weer enig perspectief voor toestemmingverlening en doorstart van projecten.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit blog, neem dan gerust contact met mij op.