Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Coördinatie van nevenaannemers

14 August 2018

Bij het tot stand brengen van een bouwproject komt het vaak voor dat meerdere aannemers vanuit verschillende disciplines worden ingeschakeld. Doordat sprake is van met elkaar samenhangende werkzaamheden, is een goede samenwerking tussen partijen noodzakelijk. Een dakdekker zal bijvoorbeeld vanuit zijn specialisme alleen het onderdeel dakbedekking (hoofdstuk 33 STABU-bestek) opgedragen krijgen terwijl het totale werk betrekking heeft op meerdere disciplines.

Op grond van paragraaf 31 UAV 2012 zorgt de directie voor de coördinatie van in elkander grijpende werken, tenzij dit in het bestek anders is bepaald. De verplichting tot coördinatie rust derhalve in beginsel op de opdrachtgever. De directie vertegenwoordigt immers de opdrachtgever. Dit geldt overigens ook voor een hoofdaannemer die gebruik maakt van meerdere onderaannemers. In dat geval is eveneens sprake van inzet van nevenaannemers en moet het werk door de hoofdaannemer worden gecoördineerd.

Indien er geen hoofdaannemer op het werk is en de opdrachtgever separaat heeft gecontracteerd met meerdere nevenaannemers, kan volgens paragraaf 31 UAV 2012 de coördinatie ook worden opgedragen aan één van de nevenaannemers. In paragraaf 00.02.31 van het bestek zal dit volgens de STABU-systematiek expliciet moeten worden geregeld. In het kader van de UAV-GC 2005 is daarvoor in artikel 9 van de Model Basisovereenkomst reeds direct een keuzemogelijkheid opgenomen. In dit artikel kan de keuze worden gemaakt of de coördinatie geschiedt door de opdrachtgever, de opdrachtnemer of conform het bepaalde in een nader te sluiten coördinatieovereenkomst. In het kader van de UAV 2012 is het gebruik van een coördinatieovereenkomst ook veel voorkomend.

Tijdschema

In geval de uitvoeringswerkzaamheden niet goed op elkaar zijn afgestemd, kan dit aanleiding vormen tot vertraging of andere verstoringen in de uitvoering van het bouwproject met alle (financiële) consequenties van dien. Een voor alle partijen leidend uitgangspunt is dan ook wenselijk. 

Voor de coördinatie zijn het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan als vermeld in paragraaf 26 lid 1 UAV 2012 belangrijke instrumenten. Daarin wordt inzicht gegeven in de hoedanigheid, volgorde en uitvoering van de werkzaamheden. In paragraaf 26 lid 1 UAV 2012 is bepaald: 

"Indien zulks in de overeenkomst is voorgeschreven of na de opdracht door de directie wordt verlangd, stelt de aannemer zo spoedig mogelijk een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema op. In dit algemene tijdschema wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. Tevens wordt daarin aangegeven op welke tijdstippen de aannemer ten behoeve van de voortgang van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te beschikken over datgene waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient te zorgen. Het algemene tijdschema dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van de uitvoering van het werk in de overeenkomst zijn gesteld, en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien."

Voor werking van het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan tussen de verschillende nevenaannemers dienen deze middels paragraaf 00.02.26 van het bestek te worden gebonden. Daar waar sprake is van een coördinatieovereenkomst, wordt opgenomen dat elk der partijen hun werkzaamheden in overeenstemming met het goedgekeurde algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan moeten uitvoeren. 

Het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan dient in het kader van coördinatie ook als toetsingsinstrument. Eenvoudig kan worden vastgesteld welke nevenaannemer verantwoordelijk is en zal moeten bijsturen.  

Indien een nevenaannemer zich niet aan het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan houdt, kan dat schade bij een andere nevenaannemer tot gevolg hebben. De nevenaannemer die de schade leidt, zal de opdrachtgever moeten aanspreken. De opdrachtgever is namelijk richting deze nevenaannemer verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de andere nevenaannemers. De nevenaannemers hebben in het kader van de coördinatie in beginsel geen rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Dit is anders indien de nevenaannemers een coördinatieovereenkomst onderling hebben gesloten. In dat geval bestaat er wel een contractuele relatie tussen deze partijen en zijn zij bij wanprestatie onderling schadeplichtig.

Waarschuwingsplicht

Daarnaast rust op de nevenaannemers een waarschuwingsplicht. Op de nevenaannemers rust de verplichting om de opdrachtgever en de overige nevenaannemers naar behoren te informeren over wijzigingen of aanpassingen die hij bij zijn aandeel in het werk tegen komt die gevolgen zouden kunnen hebben voor het werk van de overige bij de opdracht betrokken nevenaannemers.

Daar waar sprake is van nevenaanneming, wordt er goed aan gedaan de overeenkomst erop na te zien op welke wijze de coördinatie van het werk is geregeld en welke taken daarbij aan de verschillende partijen wordt opgedragen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit blog, neem dan gerust contact met mij op.