Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Onteigening: Het zelfrealisatiebeginsel “alive and kicking”!

2 mei 2018

In het KB van 28 maart 2018 (nr. 2018000574), dat op 30 april in de Staatscourant is gepubliceerd (Stcrt. 2018, nr. 22114, link), heeft de Kroon een onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Afwijzingen van verzoeken om percelen ter onteigening aan te wijzen zijn zeldzaam. Reden om daar een korte blog aan te wijden! Te meer, omdat het onteigeningsverzoek is afgewezen tegen de achtergrond van een beoogde zelfrealisatie.

Achtergrond afwijzing onteigeningsverzoek

Ten behoeve van de realisatie van een woningbouwlocatie nabij de kern van Roelofarendsveen heeft de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem besloten aan de Kroon te verzoeken om vijf percelen ter onteigening aan te wijzen. De benodigde percelen liggen binnen een gebied van 194 hectare waar onder meer circa 1.800 woningen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen zijn beoogd. Op de ter onteigening aan te wijzen percelen zijn circa 135 woningen beoogd. De eigenaren van deze percelen achten zich in staat en bereid de aan hun percelen toegedachte bestemming zelf te verwezenlijken.

Het geschil

De vier eigenaren van de betreffende percelen zijn het niet eens met de voorgenomen onteigening, met name omdat zij zich, samen met een ontwikkelaar VORM Ontwikkeling B.V., in staat en bereid achten de aan hun percelen toegedachte bestemming zelf te verwezenlijken. Daartoe is ook een principeverzoek voor het zelf te realiseren bouwplan (het zelfrealisatieplan) ingediend. De gezamenlijke eigenaren vinden het verzoek om hun percelen ter onteigening aan te wijzen, gezien het voornemen tot zelfrealisatie, te prematuur.

Oordeel Kroon

Aldus de gemeente is de overgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen de eigenaren van de betreffende percelen en de ontwikkelaar VORM onzakelijk en ongeloofwaardig. De Kroon stelt evenwel vast dat de gemeente en de gezamenlijke eigenaren nog in overleg waren over de zelf te realiseren bestemmingen. De Kroon constateert verder dat de gemeenteraad wist dat de eigenaren de samenwerking hadden gezocht met een ontwikkelaar met de nodige ervaring en expertise. Deze ontwikkelaar had ook al stedenbouwkundige plannen overgelegd. De Kroon constateert verder dat van de kant van de eigenaren was aangegeven dat een uitgewerkt zelfrealisatieplan zou worden ingediend.

De Kroon oordeelt tegen deze achtergrond dat op het moment dat de gemeenteraad besloot om de Kroon te verzoeken om de betreffende percelen ter onteigening aan te wijzen, nog geen noodzaak voor de onteigening kon worden vastgesteld. De Kroon acht het onteigeningsverzoek dan ook prematuur en wijst het onteigeningsverzoek af.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit blog of over andere onteigeningskwestie, dan kunt u contact met mij opnemen.