Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom ziet eindelijk het licht

4 February 2019

Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer 2018-2019, 35133, nr. 1). Eindelijk!

Via de Aanvullingswet grondeigendom zullen de verschillende grondbeleidsinstrumenten die de grondeigendom raken (onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied, stedelijke kavelruil en gedoogplichten) worden toegevoegd aan de Omgevingswet. Ook wordt de paragraaf grondexploitatie uit de Wro 'vereenvoudigd' tot een hoofdstuk over kostenverhaal. Reeds in de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is opgemerkt dat via een apart wetgevingsspoor een aanvullend wetsvoorstel over grondeigendom zal worden opgesteld (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3, p. 29). Dat wetsvoorstel ziet dus nu eindelijk het licht!

Zie deze link (Tweede Kamer 2018-2019, 35133, nr. 2) voor de wettekst en deze link (Tweede Kamer 2018-2019, 35133, nr. 3) voor de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.