Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

5 maart 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

De vergoedbaarheid van de kosten van de onteigeningsdeskundigen

In de editie van maart 2017 van het Land- en Tuinbouwbulletin ( LTB 2017/12) is een artikel van mijn hand verschenen over de vergoedbaarheid van de deskundigenkosten. In deze blog sta ik stil bij de in het Land- en...

5 maart 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Verbinden van voorwaarden aan planologische medewerking toegestaan!

Tegen de achtergrond van de ruimte voor ruimte regeling heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 24 maart jl. (ECLI:NL:HR:2017:483) het juridisch kader geschetst, voor gebruikmaking van bevoegdhedenovereenkomsten (deze link leidt u naar het...

5 maart 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Nadeelcompensatie in de Waterwet; ondanks voorzienbaarheid, schade toch vergoed!

In de uitspraak van 1 maart jl. ( ECLI:NL:RVS:2017:524 ) heeft Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat ondanks dat de schade voor de betreffende eigenaar te verwachten (voorzienbaar) was, in de gegeven omstandigheden de...

20 februari 2018
Auteur: Bastiaan Oudenaarden

Waarschuwing onder omstandigheden een appellabel besluit

Op 24 januari 2018 heeft Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een zogeheten conclusie genomen, waarin de vraag centraal stond of en zo ja onder welke omstandigheden een bestuurlijke waarschuwing moet worden beschouwd als een besluit in de...

16 februari 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Berekening schadeloosstelling gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

In het arrest van het gerechtshof Den Haag van 23 januari 2018 ( ECLI:NL:GHDHA:2018:22 ) is geoordeeld dat de berekening van de schadeloosstelling vanwege een op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht opgelegde gedoogplicht niet geschiedt aan...

14 februari 2018

Wijzigingsvoorschrift in bestemmingsplan onverbindend of niet?

Inleiding In haar uitspraak van 17 januari 2018 heeft de Afdeling antwoord gegeven op de vraag of in de gegeven omstandigheden een wijzigingsvoorwaarde in een bestemmingsplan onverbindend is. Kort gezegd heeft dat tot gevolg dat aan...

13 februari 2018
Auteur: Martine Stokdijk

Onrechtmatige besluiten en schadevergoeding

Besluiten van bestuursorganen zijn regelmatig onderwerp van procedures. Volgens vaste rechtspraak staat met de vernietiging van een besluit door de bestuursrechter vast dat door het bestuursorgaan onrechtmatig is gehandeld. Dat betekent echter...

12 februari 2018
Auteur: Els Harbers

De tussentijdse beƫindiging van een geliberaliseerde pachtovereenkomst

Sinds september 2007 kennen we in het pachtrecht de “geliberaliseerde pachtovereenkomst”. Dat is een pachtovereenkomst voor losse percelen landbouwgrond (dus niet voor gebouwen), waarbij een groot aantal dwingendwettelijke regels van...