Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

26 March 2018
Auteur: Harm van Gaal

Geen verplichting tot herstel van een gebrek voor verhuurder

Inleiding Een verhuurder is op grond van de wet – artikel 7:206 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) – verplicht om op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen. Deze verplichting ziet in feite om het nakomen van...

19 March 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Spuitzone: Recreatiewoningen nabij tuinbouwbedrijf

Inleiding De uitspraak van 14 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:865 ) handelt over een recreatieve ontwikkeling (de bouw van recreatiewoningen) nabij een tuinbouwbedrijf. De Afdeling gaat in op de vraag of recreatiewoningen moeten worden...

4 March 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Normaal maatschappelijk risico terughoudend toepassen bij directe planschade

Inleiding In een kwestie die leidde tot de uitspraak van de Afdeling van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1293, zie deze link voor de uitspraak) ging het over het toepassen van een drempel van 5% van de waarde van de betreffende...

4 March 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

De vergoedbaarheid van de kosten van de onteigeningsdeskundigen

In de editie van maart 2017 van het Land- en Tuinbouwbulletin ( LTB 2017/12) is een artikel van mijn hand verschenen over de vergoedbaarheid van de deskundigenkosten. In deze blog sta ik stil bij de in het Land- en...

4 March 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Verbinden van voorwaarden aan planologische medewerking toegestaan!

Tegen de achtergrond van de ruimte voor ruimte regeling heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 24 maart jl. (ECLI:NL:HR:2017:483) het juridisch kader geschetst, voor gebruikmaking van bevoegdhedenovereenkomsten (deze link leidt u naar het...

4 March 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Nadeelcompensatie in de Waterwet; ondanks voorzienbaarheid, schade toch vergoed!

In de uitspraak van 1 maart jl. ( ECLI:NL:RVS:2017:524 ) heeft Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat ondanks dat de schade voor de betreffende eigenaar te verwachten (voorzienbaar) was, in de gegeven omstandigheden de...

19 February 2018
Auteur: Bastiaan Oudenaarden

Waarschuwing onder omstandigheden een appellabel besluit

Op 24 januari 2018 heeft Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een zogeheten conclusie genomen, waarin de vraag centraal stond of en zo ja onder welke omstandigheden een bestuurlijke waarschuwing moet worden beschouwd als een besluit in de...

15 February 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Berekening schadeloosstelling gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

In het arrest van het gerechtshof Den Haag van 23 januari 2018 ( ECLI:NL:GHDHA:2018:22 ) is geoordeeld dat de berekening van de schadeloosstelling vanwege een op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht opgelegde gedoogplicht niet geschiedt aan...